TONDACH® bukuri natyrale & pullaze të qëndrueshme

Cilët janë indikatorët që tregojn domosdoshmërinë e renovimit të pullazit?

Si mundet një laik ta konstatoj domosdoshmërinë e sanimit të pullazit ?

Jasht:
Me dylbi mund të shifet se a janë tjegullat e çliruara.

Kontrolloni në tokë nëse eventualisht gjenden copa të tjegullave ose elemente nga konstrukcioni i pullazit.

Mbrenda
Në qoft se nuk ka nënkonstrukcion mund të shihet  depërtimi eventual i dritës. Kontrollo nëse ka  listella apo mahi të kalbura, si dhe a ka njolla në anën e poshtme të pullazit gjegjësisht a paraqiten njolla të lagëta pas shiut. 

Me nënkonstrukcion:
Egziston mundësia që uji të  depërtoj pas ullukut në nënkonstrukcion.

Kontrollat tjera:

Këshillohu me pullazëxhiun.

 

Mendohuni me kohë për renovim të pullazit.